Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 32FWS-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 40FWS-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 50FWC-M

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 50FWC-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 50FWS-V

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 65FWC-M

Bơm chìm nước thải Franklin

Bơm Franklin model 65FWC-V